UPC ukarane przez UOKiK. Firma odda pieniądze klientom

UPC Polska to jedna z ogólnopolskich firm świadczących usługi telekomunikacyjne. Po licznych zgłoszeniach, które wpłynęły do UOKiK, Prezes urzędu postanowił nałożyć na operatora karę oraz zobowiązał go do zwrotu pieniędzy poszkodowanym klientom. Czego dotyczyły skargi klientów i ile wynosi kara dla firmy?

Kosztowne wypowiedzenie umowy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że wpłynęły do niego liczne skargi dotyczące nieprawidłowego naliczania przez UPC wysokich opłat w sytuacji, gdy klient chciał zrezygnować z usług, tj. rozwiązać umowę zawartą na okres roku lub dwóch lat przed końcem jej trwania. UOKiK przybliża sytuacje wysokich opłat naliczanych przez firmę, cytując fragmenty skarg dwóch abonentów:

Chciałem rozwiązać wcześniej umowę zawartą z UPC. Po kontakcie telefonicznym dostałem informację, że gdybym rozwiązał umowę w sierpniu br. kara wynosi 11 000 złotych. Umowa została zawarta w marcu 2021 na 2 lata. Koszt całej umowy to około 3100 złotych.
Zostaliśmy poinformowani o tym, że opłata będzie wynosić 4000 złotych. Kwota wypowiedzenia umowy jest absolutnie nieadekwatna do ceny za usługę – obecnie płacimy 60 zł za internet, więc całkowita kwota do końca umowy wynosiłaby 900 złotych.
UPC

Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, w przypadku, gdy klient chce rozwiązać umowę zawartą na czas określony, operator może zażądać od niego dodatkowej opłaty z tego tytułu. UOKiK informuje jednak, że nie może [ona] przekroczyć wysokości przyznanej ulgi, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu od zawarcia do rozwiązania.

Miliony kary dla UPC Polska

Prezes UOKiK, po przeanalizowaniu napływających skarg, stwierdził, że firma UPC, naliczając klientom, chcącym rozwiązać umowę, tak wysokie opłaty, naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Urząd uznał takie zachowanie dostawcy internetu za nieuczciwą praktykę rynkową. W komunikacie UOKiK dodaje, że operator w wielu przypadkach nie pobierał pierwotnie naliczonej opłaty, jednak abonenci nie mieli takiej świadomości, co wpływało na ich decyzję o kontynuowaniu umowy.

Takie zachowanie UPC Polska należy ocenić jako naganne nie tylko pod względem ekonomicznym, ale i społecznym. UPC musi zmienić nieuczciwą praktykę oraz zwrócić konsumentom kwotę, która przewyższała sumę opłat abonamentowych pozostałych do końca trwania umowy.Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Na UPC Polska została nałożona kara w wysokości ponad 12,5 mln złotych. Dodatkowo, po uprawomocnieniu się decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, abonenci, których dotyczył ten problem, otrzymają zwrot nieprawidłowo pobranych przez operatora opłat. O sposobie zwrotu pieniędzy firma UPC ma poinformować swoich klientów mailowo lub SMS-owo.