Bestcena ma problem, a wraz z nią jej klienci (ważna aktualizacja)

Wczoraj internet obiegła informacja o kłopotach sklepu Bestcena, wobec którego, zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, prowadzona jest kontrola skarbowa, w wyniku której doszło do blokady rachunków bankowych sklepu. Zamówienia klientów, którzy złożyli je w ciągu ostatnich kilku dni, nie zostały zrealizowane. Niestety, nie mamy dobrych wiadomości. To dopiero początek problemów.

Jak bezpiecznie i mądrze kupować smartfony?

Początkiem listopada na łamach serwisu Tabletowo opublikowaliśmy dłuższy materiał, w którym zachęcaliśmy do szczególnej ostrożności podczas zakupów w sklepach internetowych, w których cena danego towaru znacząco odbiega od cen rynkowych. Radziliśmy, by dokładnie sprawdzić postanowienia regulaminu sklepu oraz sam podmiot prowadzący sklep, żeby uniknąć ewentualnych problemów z otrzymaniem zakupionego towaru oraz jego obsługą posprzedażową, zwłaszcza w kwestii realizacji uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.

W komentarzach otrzymaliśmy sporo uwag, że wielu z naszych czytelników dokonało zakupu w takich sklepach internetowych, zwłaszcza wymienionej w tytule Bestcenie i wszystko jest w porządku. I owszem, zdecydowana większość zamówień została zrealizowana poprawnie, a klienci otrzymali w pełni sprawne telefony. Tyle, że do zakupu nigdy nie doszło, a telefony, z których obecnie korzystają, nigdy do nich nie należały i do dzisiejszego dnia nie należą.

Co się stało z Bestceną?

Obecnie, próbując dokonać zakupu w sklepie Bestcena, widzimy następujący komunikat:

fot. Bestcena

Zgodnie z informacjami, które pojawiły się w mediach społecznościowych, sklep wstrzymał działalność w związku z trwającą kontrolą skarbową. W sieci pojawiły się różne domysły, tutaj postaramy się podsumować to, co wiemy na tą chwilę.

Jak to, mój telefon nie jest mój?!

Drogi czytelniku, przygotuj się na brutalną prawdę. Jeśli w ostatnim czasie kupiłeś telefon w sklepie Bestcena to niestety, nie jest on twoją własnością. Dokonałeś jedynie zapłaty kaucji wymaganej na mocy zawartej… umowy najmu. Jak do tego doszło? Już tłumaczę.

Przejrzyjmy regulamin, który na dzień 30.01.2020 r. g. 16:30 dostępny jest na stronie internetowej sklepu. Zaczyna się niewinnie, przytoczę kilka zapisów:

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym –  należy przez to rozumieć spółkę działająca w obrocie pod firmą Bestcena LTD. nr ‎10415013, Suite no 2, First Floor, Kenwood, 77a Shenley Road, Borehamwood WD6 1AG United Kingdom.

Administratorze – należy przez to rozumieć spółkę Bestcena.pl eshop sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-569) ul. Wierzbięcice 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000464548, posiadającą NIP: 6772379876, oraz REGON: 122945128, adres e-mail: [email protected], numer telefonu: 61 227 85 20.

I tutaj zaczynają się schody. Bestcena.pl eshop sp. z o.o. jest jedynie administratorem strony internetowej sklepu, którym jest Bestcena LTD z Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że wszystkie transakcje będą zawarte z podmiotem działającym w Wielkiej Brytanii. Co to oznacza w praktyce? Spore utrudnienia w dochodzeniu ewentualnych roszczeń zwłaszcza, że kilka punktów niżej zapisaliśmy się na… sąd polubowny:

Klient będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

Sąd polubowny, w przeciwieństwie do powszechnego, jest znacznie droższy. Do tego jego postanowienia nie są jawne, przez co w razie ewentualnej przegranej, sprzedawcy nie czekają problemy wizerunkowe. W typowych regulaminach strony ustalają właściwość sądu, który w danym wypadku rozstrzygnie sprawę, tutaj mamy jedynie zapewnienie o tym, że spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. 

Generalnie, konstrukcja prawna tego regulaminu pełna jest pułapek czyhających na kupujących, a wyżej zostały wymienione tylko najbardziej rażące w oczy. Z tym jednak musielibyśmy się zmierzyć, gdyby doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Tymczasem… dochodziło tutaj do zgoła innych umów, o czym dowiadujemy się z dostępnego nieco niżej dokumentu: Ogólne Warunki i Warunki Handlowe oferty Genius dla osób będących konsumentami. W tym regulaminie dzieje się dużo więcej złego.

fot. Pexels

Genius… kreatywnej księgowości

Zdecydowana większość szczególnie atrakcyjnych promocji w Bestcenie oznaczona była jako oferta Genius. Z regulaminu tejże oferty wynika wprost, że zawierana transakcja nie jest umową sprzedaży, a umową najmu. Przekazywana kwota stanowi zaś… zapłatę kaucji. Nie do uwierzenia? Patrzymy do regulaminu:

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki i Warunki Handlowe Wynajmu Towarów (zwane dalej „Ogólnymi Warunkami”) regulują stosunki między Umawiającymi się Stronami, tj. BESTCENA LTD siedzibą pod adresem: Suite 2, First Floor, Kenwood House, 77A

Shenley Road, Wielka Brytania jako stroną odpowiedzialną za sprawy dotyczące BESTCENA LTD o.z.p., oddziału spółki osoby zagranicznej z siedzibą pod adresem Hradbová 19, 040 01 Košice, Republika Słowacka, numer rejestracji: 50796097, zarejestrowanym w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Koszycach, Dział: Po, Wpis Nr: 686/V, jako wynajmującym (zwanego dalej „Wynajmującym”) oraz najemcą z drugiej strony, którym jest osoba zamawiająca usługę i konsument (zwanym dalej „Najemcą”).

1.2 Stosunek prawny powstały na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków i związany z czynnościami prawnymi stanowi stosunek najmu, na podstawie którego Najemca wynajmuje od Wynajmującego towary dokładnie określone w danym zamówieniu

1.4 Poprzez złożenie zamówienie (zaznaczenie pola przed wysłaniem zamówienia) Najemca potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami, warunkami zamówionej usługi i/lub udzielonego upoważnienia licencyjnego oraz że akceptuje je w brzmieniu obowiązującym w momencie wysłania zamówienia, a także że będzie je stosować przy postępowaniu dotyczącym wszystkich stosunków umownych między Wynajmującym a Najemcą, które powstały za pośrednictwem dowolnej strony internetowej Wynajmującego, niezależnie od tego, czy dana strona internetowa jest administrowana bezpośrednio przez Wynajmującego, czy inną osobę w jego imieniu i/lub inną osobę w imieniu własnym na rzecz Wynajmującego

2.10 Sprzedaż w związku z Umową oznacza zawsze sprzedaż Usługi, niezależnie od tego, czy termin ten jest używany w jakimkolwiek znaczeniu i kontekście w odniesieniu do Najemcy oraz niezależnie od środków komunikacji.

2.11 Zakup w związku z Umową oznacza zawsze zakup Usługi, niezależnie od tego, czy termin ten jest używany w jakimkolwiek znaczeniu i kontekście w odniesieniu do Najemcy oraz niezależnie od środków komunikacji.

2.15 Cena jest kwotą czynszu, która musi zostać zapłacona przez Najemcę za korzystanie z Przedmiotu Najmu w oparciu o Umowę z Wynajmującym w trybie i na warunkach określonych w Umowie i Ogólnych Warunkach. Cena jest również opłatą za wszystkie Usługi wykorzystywane przez Najemcę i świadczone przez Wynajmującego. Cena za wynajem Przedmiotu Najmu wynosi 0,02 EUR rocznie (o ile nie ustalono inaczej) w okresie obowiązywania Umowy, przy czym Ceny za wynajem są zawarte w fakturze wystawionej przez Wynajmującego, która zostaje dostarczona Najemcy w sposób określony w Ogólnych Warunkach. Cena jest zawsze rozumiana jako Kaucja, tj. pierwsza płatność dokonywana przez Najemcę lub Klienta Usług na rzecz Wynajmującego.

2.16 Kaucja jest to kwota, którą Najemca musi wpłacić Wynajmującemu przy zawieraniu Umowy i która służy wyłącznie jako zabezpieczenie w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych, które mogą, ale nie muszą zaistnieć w przyszłości w okresie obowiązywania umowy (np. uszkodzenie, utrata lub inna deprecjacja Przedmiotu Najmu). Kaucja jest kwotą podlegającą zwrotowi, jeśli zostały spełnione warunki Umowy i Ogólne Warunki. Kaucja jest otrzymywana bezpośrednio przez Wynajmującego lub przez Przedstawiciela Handlowego w imieniu i na rzecz Wynajmującego lub przez osobę trzecią w imieniu i na rzecz Wynajmującego, przez Przedstawiciela Handlowego lub osobę trzecią. Wysokość kaucji jest określana przez Wynajmującego lub przez Przedstawiciela Handlowego lub osobę trzecią wyznaczoną przez Wynajmującego, a jej wstępna kwota jest podana w katalogu towarów, zaś ostateczna kwota podana w potwierdzeniu Zamówienia. Po otrzymaniu kaucji Wynajmujący wystawia Najemcy pisemne potwierdzenie, które może być również zwane fakturą.

11.1 Najemca odpowiada za korzystanie z Przedmiotu Najmu zgodnie z wymaganiami producenta i charakterem Przedmiotu Najmu. Najemca jest odpowiedzialny za to, aby Przedmiot Najmu nie został obciążony prawami osób trzecich, zbyty, obciążony zastawem, prawem najmu i Najemca nie może powierzyć Przedmiotu Najmu osobie trzeciej, o której wie lub powinien wiedzieć, że osoba ta nie jest uprawniona do korzystania z Przedmiotu Najmu w uzgodniony sposób.

16.2 Umawiające się Strony zobowiązane są rozstrzygać wszystkie spory w pierwszej kolejności w drodze ugody pozasądowej, negocjacji lub porozumienia. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze ugody pozasądowej, w przypadku sporu sądowego, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny w Republice Słowackiej, zgodnie z przepisami prawnymi tego kraju, chyba że Strony zawrą oddzielną umowę arbitrażową, a jeżeli nie można tego ustalić, sądem właściwym do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji jest sąd rejonowy w Koszycach.

fot. Pexels

Tłumacząc z języka prawniczego na polski:

  • zawarcie transakcji w sklepie Bestcena nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży, a umowę najmu;
  • wynajmujący jest firmą zarejestrowaną w Republice Słowackiej, a w razie sporu sprawa toczyć się będzie przed sądem w Koszycach;
  • podczas transakcji jedynym, co kupujemy, jest usługa pośrednictwa w wynajmie (dlatego sklep ciągle używa terminu sprzedaż);
  • kwota przekazywana sklepowi stanowi wpłatę kaucji za wynajmowany towar;
  • zgodnie z regulaminem wynajętego sprzętu nie można sprzedać, obciążyć zastawem, a nawet istnieją ograniczenia co do jego powierzenia osobie trzeciej.

Reasumując, drogi czytelniku, jeśli w ostatnim czasie dokonałeś zakupu w Bestcenie wiedz, że telefon, z którego korzystasz NIE JEST TWÓJ. Ba, nie masz prawa go sprzedać, czego w obecnej sytuacji radzilibyśmy nie robić – wynajmujący może się zwrócić do ciebie o jego zwrot.

Złożyłem zamówienie, nie zostało zrealizowane. Czy odzyskam pieniądze?

Tutaj również nie mamy dobrych wiadomości, ale nie mamy też złych. Zgodnie z informacjami przekazanymi części klientom przez pracowników Bestceny, trwa właśnie kontrola skarbowa i konta spółki są zablokowane, przez co ta nie może realizować transakcji. Pracownicy Bestceny rzekomo podają informacje o czasie oczekiwania wydłużonym od kilku dni, my jednak oprzemy się na przepisach Ordynacji Podatkowej:

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zażądać blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przedłużyć, w drodze postanowienia, termin blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przekraczających równowartość 10 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok, w którym wydano postanowienie.

W tym momencie proszę o kulturalną dyskusję w komentarzach i uszanowanie faktu, że w sprawie Bestceny żadne decyzje nie zostały podjęte. Trwa kontrola, a jako że sklep cały czas działał, jego środki zostały zablokowane na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Czy zostaną odblokowane, a klienci rzeczywiście je odzyskają, to już zależy od wyniku kontroli, którego na tą chwilę nie możemy się nawet domyślać.

W nieco lepszej sytuacji są klienci, którzy dokonywali zakupu za pośrednictwem platformy Allegro. Zgodnie z treścią e-maila, który rzekomo otrzymali klienci Bestceny, a do którego dotarł serwis Bezprawnik.pl:

jeśli zamówienie zostało złożone i opłacone przez platformę Allegro, środki zostaną zwrócone na Allegro Finanse w ciągu 3 dni roboczych. Jeżeli zakup był dokonany na raty, należność zwrócimy na konto banku

 

Mądry Polak po szkodzie?

Sytuacja klientów Bestceny jest bardzo brutalnym przykładem na prawdziwość tej mądrości ludowej. W tym miejscu ponownie apelujemy, by tak drogich zakupów, jak elektronika użytkowa, dokonywać wyłącznie u sprawdzonych, działających legalnie sprzedawców. Czasem warto jest zapłacić o kilkaset złotych więcej i być spokojnym, że nigdy nie otrzymamy przesyłki, na przykład z wypowiedzeniem umowy najmu i prośbą o zwrot urządzenia.

O korespondencji do rąk własnych z najbliższej skarbówki, lepiej nie wspominać.

Ale przecież wielu z was z Bestceną współpracowało!

Tak, to prawda. Wielu twórców, zwłaszcza YouTuberów chętnie współpracowało ze sklepem Bestcena w zamian za, między innymi, sprzęt, który sklep użyczał do testów. Współpracę podejmowano z różnych pobudek, jednak w zdecydowanej większości przeważało dobro widzów, a konkretnie chęć serwowania im materiałów najwyższej jakości o najnowszych dostępnych urządzeniach. W zdecydowanej większości twórcy ci zdawali sobie sprawę z niejasnych zasad rozliczeń Bestceny, jednak dopóki nie było większych problemów, a wręcz przeciwnie, wielu zadowolonych klientów, którzy stawali w obronie sklepu kiedy tylko pojawiały się zarzuty o kwestie podatkowe, kontynuowali współpracę. Bańka pękła, niesmak pozostał. Najważniejsze jest to, że wśród tych twórców są również tacy, którzy potrafili stanąć z prawdą twarzą w twarz, przyznać się do popełnionych błędów i wyjaśnić, skąd współpraca z tym sklepem i dlaczego została zakończona. Jednym z nich jest Robert Nawrowski, który dokonał tego w poniższym filmie:

Osobiście bardzo szanuję za odwagę, by stanąć przed kamerą i opowiedzieć o tym wszystkim swoim widzom. Wierzę, że w ślad za Robertem pójdą inni współpracujący z Bestceną kiedyś i obecnie twórcy, których publiczność, z całą pewnością, zasługuje na kilka słów wyjaśnień.

Aktualizacja (06.02.2020)

Sklep Bestcena poinformował, że rozpoczął wysyłkę zaległych zamówień. W niektórych przypadkach klienci otrzymają jednak nie smartfon, a zwrot pieniędzy.

https://www.facebook.com/bestcena.sklep/photos/a.1913258172228870/2498493193705362/